Axencia de colocación

Barreiros quere mercar unha desbrozadora por uns 10.000 euros

Dentro das inversións a financiar co Plan Único de Cooperación cos Concellos 2019 está a adquisición de equipamento para traballos de mantemento en áreas verdes e camiños, concretamente unha desbrozadora para acoplar ó tractor de titularidade municipal existente.

Prevese a adquisición dunha desbrozadora de chan, complementaria de outra de brazo que o Concello xa ten dispoñible, pero para determinados traballos resulta máis operativa este tipo de desbrozadoras.

O presuposto base da licitación ten un importe de 9.700 euros (máis IVE) e o suministro deberá ser entregado antes do 31 de decembro de 2019.

O prazo para presentar as ofertas xa empezou o 26 de setembro e rematará o 10 de outubro (ambos inclusive). A documentación presentarase nas oficinas municipais do Concello de Barreiros (Rúa Vila nº 63. 27790 San Cosme de Barreiros). De igual modo, as ofertas poderán ser presentadas por correo. En tal caso, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante fax no mesmo día (982 124 110).

A documentación (declaración responsable e oferta económica) irá nun sobre pechado, identificado no seu exterior, coa indicación Licitación de subministro de desbrozadora, firmado polo licitador ou a persoa que o represente e indicando o nome e apelidos ou razón social da empresa.

Etiquetas